Απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ η μεταποίηση για εξαγωγές